Natura Viadrina

"Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość"

natura-viadrina-logo

14/07/15
by admin
0 comments

NATURA VIADRINA

Projekt „Polsko- Niemieckie Centrum Bioróżnorodności w Euroregionie Pro Europa Viadrina” (w skrócie „Natura Viadrina”) zmierza ku transgranicznej poprawie stanu środowiska w Euroregionie Pro Europa Viadrina. W okresie sierpień 2014 – czerwiec 2015 przewiduje się:

a) poprawę transgraniczego upowszechniania informacji o środowisku poprzez zebranie podstawowych danych o przyrodzie i krajobrazie euroregionu (szczególnie o Naturze 2000) po obu stronach Odry. Wspomniane dane zostaną opracowane w kontekście transgranicznym dla przewidzianych w ramach projektu „dni informacji”, imprez, publikacji trójęzycznych (m.in. ksiązki, ulotki, wystawa) i internetu.

b) poprawę transgranicznie zintegrowanego rozwoju europejskich obszarów chronionych poprzez opracowanie koncepcyjnych, planistycznych podstaw dla zabezpieczenia zimowej ostoi nietoperzy w dawnym browarze we Frankfurcie nad Odrą- obszarze Natura 2000 o znaczeniu ponadregionalnym, jak i poprzez stworzenie letniej ostoi nietoperzy w Muzeum Bociana Białego w Kłopocie oraz włączenie ich w specyficzne działania promocyjno- informacyjne projektu (m.in. „dni informacji”, warsztaty, wycieczki).

c) poprawę warunków ogólnych dla współpracy transgranicznej w dziedzinie ochrony krajobrazu i środowiska poprzez organizowanie wspólnych imprez (m.in. warsztaty, wycieczki) i naprzemiennie „dni informacji” poświęcone przyrodzie i krajobrazom po obu stronach Odry oraz zredagowanie koncepcji dla przyszłej współpracy w ramach ochrony natury i środowiska.

Projekt skierowany jest do szerokiego grona grup docelowych (użytkowników gruntów, osób działających w dziedzinie ochrony przyrody, turystów i mieszkańców).

Wprowadzenie

map

Rzeka Odra jest jedną z ostatnich w Europie, której stan zbliżony jest do naturalnego. Jest ona jednocześnie naturalną granicą między Polską a Niemcami oraz elementem łączącym oba państwa poprzez istnienie sieci znaczących siedlisk przyrodniczych roślin, zwierząt, oraz człowieka. Dzięki swemu położeniu rzeka Odra służy ptakom wędrownym jako wyznacznik kierunku przelotów migracyjnych oraz nietoperzom jako podstawowy element orientacji podczas przelotów do zimowych kryjówek. Jedną z nich znajdziemy we Frankfurcie nad Odrą- dawny browar „Ostquell”.

Dlaczego nietoperze?
the-bat

Zasięg występowania wielu gatunków nietoperzy rozciąga się w pasie od południa Niemiec, aż po północny wschód, poprzez Brandenburgię po Polskę. Dlatego też w Brandenburgii można spotkać 18 z 22 gatunków występujących na terenie obu krajów. Cztery z nich są gatunkami zagrożonymi wyginięciem (załącznik II Dyrektywy Siedliskowej) m. in. w wyniku niszczenia ich siedlisk. Nietoperze są ssakami bardzo wymagającymi. W lecie, w zależności od gatunku, poszukują schronienia i miejsca odpoczynku w konarach drzew lub w budynkach, gdzie również wychowują młode. Na zimę zapadają w stan hibernacji, w miejscach charakteryzujących się stabilną niską temperaturą pow. 0oC, brakiem przeciągu i wysoką wilgotnością powietrza. Takie warunki występują najczęściej w piwnicach opuszczonych historycznych grodów i zamków, piwnicach wina lub browarów.W dużych piwnicach dawnego browaru “Ostquell” we Frankfurcie nad Odrą 12 gatunków nietoperzy znajduje co roku odpowiednie warunki do zapadania w sen zimowy.

Informacje o kwaterach nietoperzy dostępne są na stronach:
Zimowa kwatera nietoperzy w starym browarze Ostquell we Frankfurcie nad Odra
Letnia kwatera nietoperzy w Muzeum Bociana Bialego w Klopocie

Partnerzy projektu

Beneficjent wiodący: Landschaftspflegeverband Mittlere Oder e.V.
Partner współpracy: Liga Ochrony Przyrody

Projekt wspiera Zespół Roboczy kwatery zimowej nietoperzy- Stary browar Ostquell we Frankfurcie nad Odrą, w którego skład wchodzą:
Fundacja EuroNatur
BUND Związek lokalny we Frankfurcie nad Odrą
BUND Związek lokalny Märkisch Oderland
NABU Związek lokalny we Frankfurcie nad Odrą
Komisja ds. ssaków Landu Brandenburgia


Przyszłość projektu
Długoterminowym celem projektu jest ciągły rozwój, ochrona i zachowanie obu ostoi nietoperzy. Zaplanowano utworzenie dwóch stoisk informacyjnych oraz prowadzenie badań nad przelotami i wędrówkami nietoperzy, m. in. między wcześniej wspomnianymi kwaterami.

Dane kontaktowe

Landschaftspflegeverband Mittlere Oder e.V.
Lindenstraße 7
15230 Frankfurt (Oder)
Tel.: (+49) 335 6803179
E-Mail: info [at] lpv.mittlere-oder.de

Christina Brunkow (brunkow [at] lpv.mittlere-oder.de)
Weronika Karbowiak (karbowiak [at] lpv.mittlere-oder.de)
Mia-Lana Lührs [luehrs [at] lpv.mittlere-oder.de)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013.
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_pl.htm